Privacyverklaring LNP Corporate Finance Benelux B.V.

Deze privacyverklaring van LNP Corporate Finance Benelux B.V. (hierna ‘LNP’) is voor het laatst herzien op 16 april 2024.

Uw privacy is voor LNP van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
 Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; 
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.  
 Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst LNP allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met LNP.

Uitvoeren van diensten

Wanneer u onze diensten afneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes te kunnen uitvoeren. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie, organisatie en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dusaltijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:  
✅ Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
✅ Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
✅ Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
✅ Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.  
✅ Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
✅ Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, ook wel de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze dienstverlening is voortdurend in ontwikkeling. Daarom kan ook deze privacyverklaring veranderen. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing vindt u bovenaan op deze verklaring.

Contactgegevens

LNP Corporate Finance Benelux B.V.
Hurksestraat 60,  5652 AL in Eindhoven